Login

המחלוקת

סיכום ל  

אילו החלטות קיבלתם יחד עם הקהילה? מה פיתחתם יחד? כיצד בחיי היומיום שלנו אנו מקבלים החלטות?
החלטות הן מי שהופכים אותנו לעצמאיים, למסוגלים.
בואו ונבחר יחד…