Login

המחלוקת

סיכום ל   22.9

השנה החדשה בפתח,

כיצד ניצור שיח עמוק ומשמעותי לחברי הקהילה על השנה שחלפה ועל השנה הקרבה…?

ננסה הן במקורות והן בעזרתכם להעלות רעיונות להעשרה….