Login

המחלוקת

סיכום ל   15.7.14

צבע אדום, אזעקות ושידורי טלוויזיה שלרוב לא מרגיעים…

איך כל זה משפיע על הקהילה שלכם? איך אפשר להתמודד? איך אפשר להפיג את המתח ומה עושים כשיש אזעקה בזמן
” הנה מה טוב ומה נעים”?

כל זאת ועוד- בדיון הבא….