להתחברות

קהילה צומחת

אינפנטליזציה בגיל השלישי | מקורות

אופן התנהגות האדם המבוגר על פי חז"ל

אופן התנהגות האדם המבוגר על פי חז"ל

א. התורה וחז"ל מציעים לאדם המבוגר לשמור על כבודו.
המבוגר ממשיך לחנך את בניו גם בהיותו מבוגר, ומחנך את ילדיו הבוגרים. יחד עם זאת ההורה צריך לתת הזדמנות לילד שיוכל לזכות במצווה כיבוד הורים.

ב. נאמר בגמרא (יבמות סה,ב) "אלעזר בר' שמעון אומר: כשם שמצווה לומר את הדבר הנשמע, כן מצווה שלא לומר את הדבר שאינו נשמע".
אם אתה אדם מנוסה, ולכן התנהג בהתאם. הילדים לומדים במהלך חייהם לדבר והזקנים לומדים לשתוק.

ג. נאמר בגמרא (מגילה יח,א) "מילה בסלע שתיקותא בתרי". רש"י מפרש במקום אם תרצה לקנות הדבור בסלע, תקנה השתיקה בשני סלעים.

ד. נאמר במדרש רבה שרבי אבהו היה זז הצידה כשראה את תלמידיו כי לא רצה להטריח אותם בכבודו.
אולם הוא "זכה" לנזיפה שכן הוא מונע מתלמידיו אפשרות לקיים מצוות כיבוד,שכן דרך כיבוד תלמידי חכמים הם יגיעו ליראת שמיים.
הרי נאמר "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מא-לוקיך".
צריך למצוא את שביל הזהב הזה שמצד אחד לתת לצעיר אפשרות לכבדך ומצד שני לא להטריח את הזולת בכבודך.